Ośrodek Kształcenia

Kierowców

"OS-CAR"

Podgórska Poradnia Lekarska

Rynek Podgórski 14
31-518 Kraków

tel.: 12 656 27 51, 12 656 24 90
kom.: 501 035 899

Strona internetowa.

 

 

Podstawa prawna :

Art. 75.

 1. Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej "badaniem lekarskim", podlega, z zastrzeżeniem ust. 4:
 1. osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;
 2. osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 3. osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
 4. kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 5. osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;
 6. osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.
 1. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:
 1. na wniosek osoby w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 6;
 2. na podstawie skierowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.
 1. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony – w zakresie odpowiednich kategorii prawa jazdy – w przypadku osoby, która posiada ważne orzeczenie lekarskie, wydane na podstawie art. 34 ust. 1 lub art. 60 lub na podstawie art. 39j ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 2. Osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem podlega okresowym badaniom lekarskim w terminach określonych w art. 34 ust. 5.

Art. 76.

 1. Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie:
 1. uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T;
 2. uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E;
 3. uprawnienia do kierowania tramwajem,
 4. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, określonym w prawie jazdy kategorii:
  1. A1, A2 i A,
  2. B1, B i B+E,
  3. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.
 1. Badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy.
 2. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
 3. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jednostki organizacyjnej służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
 4. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej jest finansowane z budżetu gminy.

Art. 77.

 1. Lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich, zwanym dalej "uprawnionym lekarzem", jest osoba łącznie spełniająca następujące wymagania:
 1. posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza;
 2. posiadająca co najmniej 5–letni staż w zawodzie lekarza;
 3. posiadająca:
  1. specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo
  2. inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1;
 4. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 5. wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.
 1. Ewidencję uprawnionych lekarzy prowadzi marszałek województwa, który:
 1. wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą warunki określone w ust. 1 pkt 1–4;
 2. wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
 3. nadaje numer ewidencyjny uprawnionemu lekarzowi;
 4. odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
  1. nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4,
  2. została skreślona z ewidencji w związku ze stwierdzeniem rażących nieprawidłowości w wykonywaniu lub dokumentowaniu badań lekarskich – w okresie, o którym mowa w art. 80 ust. 6.
 1. W ewidencji uprawnionych lekarzy umieszcza się następujące dane lekarza:
 1. numer ewidencyjny;
 2. imię i nazwisko;
 3. numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
 4. adres zamieszkania;
 5. numer prawa wykonywania zawodu;
 6. adres jednostki organizacyjnej, w której przeprowadza badania.
 1. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód samorządu województwa.

Art. 78.

Osoba podlegająca badaniu lekarskiemu jest obowiązana wypełnić oświadczenie, w formie ankiety, dotyczące stanu zdrowia, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego. Ankietę składa się uprawnionemu lekarzowi.

Art. 79.

 1. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych.
 2. Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wydaje osobie badanej orzeczenie lekarskie.
 3. Orzeczenie lekarskie może zawierać wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia w zakresie:
 1. terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami;
 2. pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania;
 3. specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem.
 1. Osoba badana lub podmiot kierujący na badania, niezgadzający się z treścią orzeczenia lekarskiego, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego w jednostce określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81. Ponowne badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy.
 2. Jednostka, o której mowa w ust. 4, mająca przeprowadzać badania w trybie odwoławczym powinna być jednostką o wyższym poziomie referencyjnym w stosunku do jednostki, która przeprowadziła badanie pierwotne.
 3. Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który je wydał.
 4. Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.
 5. W przypadku gdy w orzeczeniu lekarskim zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia, o których mowa w ust. 3, uprawniony lekarz przesyła jego kopię:
 1. jednostce wykonującej ponowne badanie, jeżeli osoba złożyła wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego;
 2. staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od dnia badania, jeżeli osoba badana lub podmiot kierujący na badania nie złożyła wniosku o przeprowadzenie ponownego badania albo orzeczenie lekarskie zostało wydane po przeprowadzeniu ponownego badania.
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, do kopii orzeczenia lekarskiego uprawniony lekarz załącza kopię dokumentacji związanej z przeprowadzonym badaniem.
 2. W stosunku do osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, w przypadku określonym w ust. 8 pkt 2, kopię orzeczenia lekarskiego uprawniony lekarz przesyła marszałkowi województwa mazowieckiego.

Art. 80.

 1. Marszałek województwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
 2. Marszałek województwa w ramach nadzoru:
 1. prowadzi kontrolę:
  1. wykonywania badań lekarskich,
  2. dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,
  3. wydawanych orzeczeń;
 2. skreśla uprawnionego lekarza z ewidencji uprawnionych lekarzy.
 1. Kontrolę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza upoważniony przez marszałka województwa uprawniony lekarz.
 2. Marszałek województwa skreśla uprawnionego lekarza z ewidencji uprawnionych lekarzy, w przypadku:
 1. śmierci lekarza;
 2. gdy lekarz przestał spełniać co najmniej jedno z wymagań określonych w art. 77 ust. 1 pkt 1–4;
 3. stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu lub dokumentowaniu badań lekarskich.
 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, ponowne nabycie uprawnień, o których mowa w art. 77, może nastąpić po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z ewidencji uprawnionych lekarzy stała się ostateczna.

Art. 81.

 1. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego określi, w drodze rozporządzenia:
 1. szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego;
 2. zakres:
  1. badań lekarskich,
  2. konsultacji u lekarzy specjalistów,
  3. pomocniczych badań diagnostycznych;
 3. jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3–5 oraz w art. 79 ust. 4 i 5;
 4. wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza;
 5. dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b;
 6. podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;
 7. wysokość opłaty:
  1. za badanie lekarskie, przy czym maksymalna jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł,
  2. za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1, przy czym nie może ona przekroczyć 50 zł.
 1. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
 1. zróżnicowane wymagania zdrowotne, kryteria oceny stanu zdrowia osoby poddanej badaniu oraz przyczyny przeprowadzania badania lekarskiego;
 2. przepisy Unii Europejskiej odnoszące się do badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
 3. konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego jednostek uprawnionych do przeprowadzania ponownego badania lekarskiego i podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkolenia lekarzy;
 4. potrzebę ujednolicenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
 5. konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji uprawnionego lekarza i posiadania przez niego dodatkowej wiedzy;
 6. wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzeniem badania lekarskiego.

Copyright © 2020 RobKru. All Rights Reserved.